Vedtægter

Vedtægter for Østervrå Jagtforening

 

1.1               Foreningens navn er Østervrå Jagtforening

1.2               Foreningens hjemsted  er i Frederikshavn kommune.

 

2.1                       Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen

                             Og går forud for disse vedtægter.

2.2                       DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

3.1                       Foreningens formål er at samle alle jægere indenfor foreningens område og fremme og formidle disses

                             Interesser i tilslutning til DJ´s formål.

 

4.1          Enhver interesseret, kan optages som A-medlem i foreningen med bestyrelsens accept.

 

5.1          Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftlig varsel til udgangen af december.

5.2          Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3          Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ´s vedtægter § 36-41.

                Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ´s hovedbestyrelse.

5.4          Medlemsskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

 

6.1          Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

6.2          B-medlemmer kan optages med bestyrelsens accept, uden hensyn til afstand fra Østervrå. Til et beløb der fastsættes årligt af bestyrelsen, og kan deltage på li fod med andre A-medlemmer, dog uden DJ´s medlemsblad, og uden stemmeret på generalforsamlingen.

6.3          Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

7.1          Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2          Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

7.3          Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske ved skriftelig indkaldelse til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel.

7.4          Dagsordenen, skal  omfatte følgende punkter:

                1.         Valg af dirigent

                2.         Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

                3.         Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

                4.         Indkomne forslag.

                5.         Fastlæggelse af kontingent.

                6.         Valg af bestyrelsesmedlemmer, 3 medlemmer på ulige år, og 2 medlemmer på lige år.

                7.         Valg af suppleant.

                8.         valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.

                9.         Eventuelt.

 

8.1          Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skrifteligt overfor bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet.

                Efter at skriftelig begæring er fremsat overfor bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skrifteligt til medlemmerne, med mindst 1  uges  varsel.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/